Presidio, Texas, February 21, 1975Previous    Next