Washington Street, Struthers, Ohio, October 27, 1977Previous    Next